Algemene Voorwaarden

WensWebdesign
Dudoksingel 9
3544NK Utrecht
T 06 24 762 245
contact@wenswebdesign.nl

pdf icoon Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor uw overeenkomst met WensWebdesign . Door het aangaan van een relatie met WensWebdesign zijn alle betrekkingen tussen WensWebdesign en haar cliënten onderworpen aan deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden, voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken.

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
• Opdrachtgever: de wederpartij van WensWebdesign.
• Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en WensWebdesign.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door WensWebdesign gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door WensWebdesign verrichtte handelingen.

2. Door ondertekening van een overeenkomst met WensWebdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van WensWebdesign en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WensWebdesign en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

WensWebdesign Dudoksingel 9 3544NK Utrecht T 06 24 762 245 contact@wenswebdesign.nl

1. De door WensWebdesign gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 6 maanden, tenzij anders aangegeven.

2. WensWebdesign is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 6 maanden, aan WensWebdesign wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en WensWebdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht WensWebdesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat WensWebdesign gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor WensWebdesign van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3. Tenzij anders overeen gekomen: de totale kosten na het goedkeuren van de worden vooraf betaald, tenzij het anders is afgesproken. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van dat bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.

4. Facturering van een ontwerp en door WensWebdesign: Facturering van onderhoudskosten, domeinnaam registratie en webhosting gebeurt per jaar vooraf (Betaling voor 31 januari van het jaar waarover het contract loopt). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.

5. Twee weken na oplevering wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.

6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door WensWebdesign aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

8. Per 1 januari van ieder jaar verhoogd WensWebdesign het tarief conform prijsindexcijfer van het jaar ervoor.

De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Levering van online toegang tot een portaal

Als onderdeel van mijn Diensten kan ik je toegang verschaffen tot een online, afgeschermd portaal op mijn Website of elders.

Je garandeert mij dat de informatie betreffende jouw persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres, die u aan Leverancier verstrekt compleet, naar waarheid en juist zijn. Het is niet toegestaan om accounts aan te maken op een fictieve naam of op naam van een ander. Je stemt ermee in dat ik jouw gegevens verwerk in verband met het beheer van jouw toegang.

Jouw toegang tot het portaal en daarmee de content is persoonlijk en je mag anderen daartoe geen toegang verlenen door middel van jouw eigen inloggegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van jouw inloggegevens, waaronder het wachtwoord. Indien derden jouw account hebben gebruikt of dat risico is aanwezig, dan dien WensWebdesign daar meteen van op de hoogte te stellen. Tot die tijd ben je sowieso zelf aansprakelijk voor alle gevolgen en schade die voortvloeien uit het eventuele ongeoorloofde gebruik door derden, zelfs als dit zonder jouw wetenschap of toestemming gebeurt. Het is tevens niet toegestaan om pdf files en andere documenten aan derden te geven zonder de toestemming van WensWebdesign. Indien derden de pdf files of andere documenten van het online portaal gebruik maken, dan dien je WensWebdesign daar meteen van op de hoogte te stellen.

Artikel 6. Onderhoud van de website: strippenkaart en webonderhoud abonnement BASIS en webonderhoud abonnement PLUS

1. Deze voorwaarden gelden voor een webonderhoud abonnement voor een bestaande website.

Artikel 6a. Strippenkaart

 1. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de betaling. In alle andere gevallen worden de kosten op uur basis aan de klant doorberekend.
 2. Aanpassingen worden verricht na betaling van de factuur.
 3. Op een strippenkaart vertegenwoordigt elke strip een bepaalde vooraf vastgestelde waarde waarvoor diensten kunnen worden verricht.
 4. Strippenkaarten zij niet overdraagbaar
 5. Niet opgemaakte strippen vervallen na een jaar na aanschaf.

Artikel 6b. Webonderhoud abonnement BASIS en PLUS

 1. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het optimaliseren en updaten van de bestaande pagina’s van de bestaande website van de opdrachtgever. Bij het PLUS abonnement nog extra het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.
 2. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
 3. Kosten van een webonderhoud abonnement gelden worden maandelijks automatisch van de bankrekening afgeschreven.
 4. Het abonnement gaat pas in nadat de betaling ontvangen is.
 5. Een webonderhoud abonnement kan alleen gebruikt worden voor dienstverlening die betrekking heeft op uw eigen website(s) of organisatie. Doorverkoop van abonnementen of gebruik van abonnementen voor detachering of soortgelijke constructies is alleen met uitdrukkelijke toestemming van WensWebdesign mogelijk.
 6. WensWebdesign behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de tarieven door te voeren. Dit geldt alleen voor nieuwe abonnementen; reeds aangekochte abonnementen zullen nooit in prijs wijzigen.
 7. Voor de werkzaamheden die buiten het abonnement vallen, wordt een offerte op maat gemaakt.
 8. Het opzeggen van een abonnement kan met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.

2. WensWebdesign mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst

1. WensWebdesign zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal WensWebdesign steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WensWebdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WensWebdesign worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WensWebdesign zijn verstrekt, heeft WensWebdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. WensWebdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WensWebdesign kenbaar behoorde te zijn.

5. WensWebdesign zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

6. Wenswebdesign is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van een externe webhosting partij. De kwaliteit van een website is afhankelijk van een goede webhosting. Indien de webhosting het functioneren van de website belemmerd, dan is WensWebdesign hier niet verantwoordelijk voor. Voor het oplossen van problemen met een externe webhosting partij worden extra kosten in rekening gebracht.

7. Indien door WensWebdesign of door WensWebdesign ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

8. Opdrachtgever vrijwaart WensWebdesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 9. Wijzigingen en meerwerk

1. Indien WensWebdesign op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan WensWebdesign worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van WensWebdesign.
WensWebdesign is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal WensWebdesign opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor WensWebdesign van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 10. Duur en beëindiging

1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.

2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

3. WensWebdesign kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met WensWebdesign gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

4. WensWebdesign heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens WensWebdesign niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. WensWebdesign zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van WensWebdesign kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 11. Annulering

Indien de klant een gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is zij gehouden aan WensWebdesign alle met het oog op de uitvoering van bewuste opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van WensWebdesign op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden. Deze vergoeding heeft een minimum van het afgesproken bedrag van de opdracht.

Artikel 12. Levering en levertijd

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.

2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 13. Copyright

1. Alle aan WensWebdesign verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.

2. Alle door WensWebdesign ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door WensWebdesign voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. WensWebdesign en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

2. De aansprakelijkheid van WensWebdesign zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 15. Overmacht

1. In geval van overmacht is WensWebdesign gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

3. WensWebdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop WensWebdesign geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 16. Diverse bepalingen

1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
3. WensWebdesign kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil
accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
4. WensWebdesign heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 17. Derden

1. WensWebdesign is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door WensWebdesign doorgevoerd.

2. WensWebdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud

1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

2. De door WensWebdesign vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.

3. Door WensWebdesign of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van WensWebdesign.

Artikel 19. Privacy bepalingen

1. Uw persoonsgegevens worden door Wens ebdesign slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) van toepassing.

2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. WensWebdesign verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Laatste wijziging 14 april 2021